Logo

Algemene voorwaarden voor inschrijving

Algemene voorwaarden Noordelijk Baliecongres 2014

Artikel 1 Definities

1.1.     De vereniging: vereniging de Jonge Balie in Friesland, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden en kantoorhoudende te (8911 AW) Leeuwarden, Willemskade 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40001050.

1.2.     De deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor het congres gehouden op 6 juni 2014.

1.3.     De bijdrage: bijdrage in de kosten van het congres, de kosten van het diner en het daarop aansluitende feest.

1.4.     Het congres: het evenement georganiseerd op 6 juni 2014.

1.5.     Het inschrijfbewijs: de bevestigingse-mail die de deelnemer ontvangt na inschrijving.

1.6.     Registratie: de inschrijving van de deelnemer om deel te nemen aan het congres.

1.7.     De locatie: Grand Hotel Post-Plaza te (8911 KW) Leeuwarden aan de Tweebaksmarkt 25-27.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.     De algemene voorwaarden Noordelijk Baliecongres 2014 zijn van toepassing op het aanbod tot aanmelding, de inschrijving, de registratie, de betaling en de deelname aan het congres op 6 juni 2014.

2.2      Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3      Algemene voorwaarden van een deelnemer aan het congres worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Inschrijving en betaling

3.1.     De inschrijving staat enkel open voor advocaten en advocaatstagiaires.

3.2.     Na inschrijving voor het congres op de website www.baliecongres.nl ontstaat de verplichting tot betaling van de congresbijdrage en, indien de inschrijving daartoe strekt, de bijdrage voor het diner en het feest.

3.3.     De factuur voor de in artikel 3.2 bedoelde bijdragen wordt verzonden naar het op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres.

3.4.     Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening van datum vermeld op de factuur plaats te vinden. Indien de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, bestaat er geen recht op deelname aan het congres.

3.5.     De deelnemer geeft de vereniging uitdrukkelijk toestemming de op het inschrijfformulier opgegeven gegevens te verwerken in verband met de organisatie van het congres. De vereniging zal deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer anders dan de door de vereniging ingeschakelde derde voor het registeren van de deelnemers.

3.6.     De deelnemer kan zijn eigen bijdrage niet opschorten of verrekenen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1.     Na ontvangst van de inschrijving als bedoeld in artikel 3.2 komt de overeenkomst tot stand onder de ontbindende voorwaarden als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3.

4.2.     De advocaatstagiaires van het arrondissement Noord-Nederland hebben voorrang bij de inschrijving op advocaten die geen stagiaire zijn. De overeenkomst met de advocaten niet zijnde stagiaire komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat er na inschrijving van de advocaatstagiaires nog plaatsen over zijn voor de advocaten niet zijnde stagiaire. De commissie heeft de vrijheid naar eigen inzicht een quorum te hanteren met betrekking tot de verhouding van de deelnemers. Het doel van de commissie is dat de verhouding circa 70% advocaatstagiaires is en 30% overige deelnemers. De commissie behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor deze percentages eenzijdig te wijzigen.

4.3.     Voor deelname aan het congres is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, te weten maximaal 200 deelnemers. Nadat alle advocaatstagiaires zijn ingeschreven zullen de overgebleven plaatsen opgevuld worden met advocaten die geen stagiaire zijn in het arrondissement Noord-Nederland. Daarbij wordt gekeken naar het moment van inschrijving. Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen zullen de reeds betaalde bijdragen binnen 10 werkdagen na sluiting van de inschrijftermijn terugbetaald worden op het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig was.

4.4.     De overeenkomst is persoonlijk en kan niet zonder schriftelijke toestemming van de vereniging worden overgedragen aan een ander persoon.

Artikel 5 Annulering overeenkomst

5.1.     De inschrijving voor het congres is bindend.

5.2      Van annulering is eerst sprake indien de vereniging de aanvaarding van de annulering schriftelijk bevestigd heeft.

5.3.     Bij schriftelijke annulering van de overeenkomst uiterlijk 10 dagen vóór het congres zal € 25,– aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

5.4.     Bij schriftelijke annulering van de overeenkomst na de in artikel 5.3 vermelde termijn, is de deelnemer de volledige bijdrage verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

5.5.     De vereniging behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het congres niet door te laten gaan of de datum van het congres te wijzigen. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de deelnemer stelt schade te hebben geleden als gevolg van de annulering of de wijziging van de datum.

5.6.     Indien het congres door de vereniging wordt geannuleerd, zal de door de deelnemers reeds betaalde bijdrage worden gerestitueerd.

5.7.     Indien de datum van het congres wordt gewijzigd, ontvangt de deelnemer hierover een mededeling op het e-mailadres dat op het inschrijfformulier is vermeld. De inschrijving van de deelnemer blijft geldig voor de nieuw bepaalde datum. Indien de deelnemer op de nieuw bepaalde datum verhinderd is, dient hij dat binnen 7 dagen na dagtekening van de op de wijzigingsmededeling vermelde datum schriftelijk aan de vereniging mede te delen. Daarna geldt de annuleringsregeling zoals in artikel 5.2, 5.3 en 5.4 vermeld.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1.     De vereniging sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan door aanmelding, betaling en deelname aan het congres, het diner en het aansluitende feest uit.

6.2.     De vereniging sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan door annulering van het congres of wijziging van de datum van het congres uit.

6.3.     Indien de vereniging ondanks de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde bepalingen aansprakelijk wordt geacht, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de door de deelnemer betaalde bijdrage.

6.4.     De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten van ingeschakelde derden. Bij deze derden kan ondermeer, doch niet uitsluitend, gedacht worden aan de sponsor, de sprekers of medewerkers van de congreslocatie.

6.5.     De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de deelnemer veroorzaakte schade aan (niet limitatief) bijvoorbeeld andere deelnemers of aan de locatie. De deelnemer vrijwaart de vereniging voor aanspraken van derden ter zake door hem veroorzaakte schade.

6.6.     Indien de vereniging schade lijdt door handelen van een deelnemer zal deze schade op de deelnemer worden verhaald.

6.7.     De vereniging is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de toekenning van plaatselijke opleidingspunten en de PO-punten, noch voor de gevolgen van niet toekenning van de opleidingspunten.

Artikel 7 Toepasselijk recht

7.1.     De rechtsverhouding tussen vereniging en deelnemer is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

7.2.     De rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.